Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Turusen Puutarha Ky
Y-tunnus: 2017905-2
Katuosoite: Tuntinpohjantie 45
Postiosoite: 49900 Virolahti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Arto Paronen
Yritys: Turusen Puutarha Ky
Katuosoite: Tuntinpohjantie 45
Postiosoite: 49900 Virolahti
Puh. 040 513 3506
S-posti: kukkatukku(at)turusenpuutarha.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Turusen Puutarha Ky:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
  • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
  • Palvelu- ja käyttöasetukset
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään, asiakkailta itseltään, sekä Turusen Puutarhan www- sivulta ( lomakkeet, joihin käyttäjä antaa tietonsa)
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään. Muilta osin rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Turusen Puutarhan edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Turusen Puutarha toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Turusen Puutarhalle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Turusen Puutarhalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Turusen Puutarhaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.

Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Turusen Puutarhan osoitteeseen.

12. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Turusen Puutarhalta, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.